Home / Actual / Primăria Săcele caută un angajat pentru Compartimentului Licitații Achiziții Publice

Primăria Săcele caută un angajat pentru Compartimentului Licitații Achiziții Publice

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel :

 1.Consilier  achizitii publice  clasa I, grad profesional superior din cadrul  Compartimentului Licitatii Achizitii Publice

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare

b) Condiţii specifice :

         – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă

         –  vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atribuţiile  prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

 • Aplica princiipiile care stau la baza contractului de achizitie  publica, respectiv: nedescriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficientizarea utilizarii fondurilor asupra raspunderii.
 • Asigura respectarea regulilor si procedurilor de atribuirea contractului de achizitie publica
 • Asigura reinoirea certificatului digital in vederea înregistrarii autoritatii contractante  Municipiul Sacele in SEAP
 • Intocmeste  si actualizeaza Strategia anuala de achizitii  publice,  in conformitate cu prevederile HG nr.395/2016 privind achizitiile publice
 • Intocmeste si actualizeaza Programul anual al achizitiilor publice pe baza referatelor  de necesitate emise  de compartimentele de specialitate.
 • Analizeaza  dupa caz propunerile de achizitii de produse, servicii si lucrari ale Primariei si  ale institutiilor publice din subordonarea Consiliului Local.
 • Asigura inregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achizitii publice.
 • Asigura intocmirea documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, a strategiei de contractare necesare, fisa de date a achizitiei, stabileste criteriile de calificare si selectie pentru demararea procedurii de achizitie publica pentru indeplinirea viitoarelor contracte de achizitii publice.
 • Asigura organizarea procedurilor si atribuirea contractului/ acordului cadru, care incepe prin transmiterea  documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in  vigoare a contractului de achizitie  publica/ acordului cadru.
 • Evaluarea  ofertelor primite- secretariat organizatoric  pentru derularea tuturor etapelor procedurilor de achizitii de bunuri, servicii, lucrari, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Asigura indeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informatiilor legate de achiziitiile publice si stadiul acestora.
 • Asigura  gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate, care cuprinde informatii cu privire la operatori economici participanti si rezultatele acestora.
 • Asigura transmiterea documentelor constatatoare catre ANAP  conform legislatiei in vigoare  privind achizitiile publice
 • Centralizeaza si redacteaza situatii referitoare la achizitiile efectuate in cursul anului precum  si orice alte situatii necesare.
 • Redacteaza informari privind obligatiile  autoritatii  publice, programele nationale initiate si modul  in care se pot implica autoritatile publice in derularea acestora, conform cadrului legislativ in domeniu, in limita competentei
 • Asigura  transparenta  atribuirii contractelor de achizitie publica prin  publicarea, in conformitate cu prevederile  legale, a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire.
 • Asigura  elaborarea raportului  procedurii de atribuire.
 • Asigura  comunicarea  rezultatului aplicarii procedurii de atribuire catre candidati/ ofertanti la procedura.
 • Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire .
 • Asigura  constituirea si pastrarea, in conditiile legii, a dosarului  achizitiei publice.
 • Elaboreaza  si actualizeaza procedurile operationale specifice procesului de achizitii publice

Concursul constă în următoarele etape:

       –  selecţia dosarelor

       – proba scrisă se va susţine în data de 03.08.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piaţa Libertaţii nr.17,

       – interviul se va susţine în data de 05.08.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piaţa Libertătii nr.17

      Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână

Bibliografia de concurs:

 1. Constituția României republicata
 2. Titlul I si II ale partii a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordin nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. Contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 6. Ordin nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie cu modificări şi completări;
 7. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificări şi completări;
 8. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificări şi completări;
 9. Legea nr.100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
 10. Hotărâre nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 11. Hotărâre nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 1. Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind  achiziţiile publice.
 1. Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995, republicata , privind calitatea în construcţii cu modificari si completari.

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cărierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  02.07.2021-21.07.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din Str.Piaţa Libertaţii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia; 

i) Declarație G.D.P.R

j) Opis documente de înscriere

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei  şi  de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele : [email protected]

Firmă de confecții din Săcele angajează personal calificat

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia