Home / Actual / Primăria Săcele angajează Medic specialist – la Compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

Primăria Săcele angajează Medic specialist – la Compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de:

Medic specialist- la Compartimentul de Asistenţă  Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

 1) Condiţii generale de participare:

 Conform art.542 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa un post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerințe:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) îndeplinește condițiile de studii necesare ocupării postului;

e) îndeplineşte condiţiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;

f) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii..

2.  Condiţii specifice :

 a) diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic specialist în specialitatea medicină de familie sau pediatrie, drept de liberă practică;

b) vechime în munca minim 3 ani;

 Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

  1. depunere dosare: 23.09-06.10.2021
  2. selecţia dosarelor: 07.10.2021-08.10.2021
  3. proba scrisa se va sustine in data de 18.10.2021 ora 10.00 la sediul Primariai Municipiului Sacele ,
  4.   interviul se va susţine  la o data ulterioara probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

     Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, care se completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de instituţie pentru postul în cauză;

d) carnetul de muncă și/sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului,

f) certificat de integritate comportamentală sau adeverință, eliberate în aceleași condiții ca și cazierul judiciar de către Poliția Municipiului Brașov, în baza art.16, art.18 alin.1 și art.23 din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (…), care se depune până cel târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, 18.10.2020;

g) adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, care să ateste faptul că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical pentru angajare pe postul vizat; atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; adeverințele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

h) aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în urma unei evaluări psihologice organizată prin intermediul unitățior specializate acreditate în condițiile legii, care să ateste pentru candidat că este apt din punct de vedere psihologic pentru postul de asistent medical;

Avizele eliberate vor coține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

i) curriculum vitae.

j)Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs, în copie.

Actele prevăzute la lit.b), c), d), g), h) j) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul. După verificarea conformităţii copiilor, originalele se returnează.

Bibliografia şi datele necesare sunt postate pe site-ul Primariei Municipiului Sacele,  si la avizierul institutiei.

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea  anuntului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

PRETUL CEL BUN, quiz show-ul momentului difuzat de Antena 1, continuă preselecțiile la Brașov

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia