Home / Actual / Primăria Săcele angajează în cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale: consilier, inspector și referent

Primăria Săcele angajează în cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale: consilier, inspector și referent

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel :

         1.Consilier  clasa I, grad profesional superior din cadrul  Compartimentului Urmărire Recuperare Debite – Serviciul Impozite şi Taxe Locale

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare

b) Condiţii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă în domeniul   economic

–  vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atribuţiile  prevăzute în fişa postului sunt următoarele

 • verificarea periodica a bazei de date în ceea ce priveşte achitarea debitelor
 • exploatează aplicaţiile informatice specifice, pentru incasarea creanţelor fiscale locale şi accesoriile aferente acestora;
 • evidenţiaza şi urmareşte debitele restante primite spre urmărire şi propune compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;colecteaza prin executare silita creantele fiscale ale bugetului local al municipiului Săcele, provenind din impozite, taxe, contribuţii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora;;
 • întocmeste si raspunde de intocmirea actelor necesare executarii silite dupa expirarea termenelor scadente, in conformitate cu prevederile legale, si asigura transmiterea lor catre contribuabili si terţi popriti;
 • obţine toate informaţiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru realizarea executării silite
 • identificarea, din punct de vedere juridic, a bunurilor supuse sechestrelor;
 • răspunde de aplicarea masurilor asiguratorii prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile in conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
 • solicita organelor competente înscrierea în registrele de publicitate a sechestrelor realizate
 • asigură şi organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;
 • numeşte custodele şi administratorul sechestru;
 • participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia necesară
 • solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
 • repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulţi creditori
 • recupereaza cheltuielile ocazionale de executarea silită a debitorilor răi platnici;
 • aplica derularea procedurii specifice in vederea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi într-o astfel de situaţie;
 • verifică periodic contribuabilii înscrisi în evidenta specială a insolvabililor și urmareste permanent starea de insolvabilitate;
 • întocmirea referatelor si a dispozitiilor privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativ fiscale emise de catre Serviciul de Impozite şi Taxe Locale
 • întocmeste documentele necesare în vederea înscrierii la masa credală în cazul societăţiilor aflate în lichidare, faliment
 • examineaza starea fiscala a contribuabililor in condiţiile în care nu s-a reusit recupererea creantelor fiscal prin derularea procedurilor de executare silită, întocmeşte toata procedura de insolventa şi lichidari precum si documentatia necesara;
 • întocmeste procesele verbale de afisare a comunicariilor si publicatiilor de vanzare, provenite de la instantele de judecata, executori judecatoresti, executori bancari
 • întocmeste notificari pentru biroul executorilor judecatoresti, administratorilor si lichidatorilor judiciari in cazul debitorilor persoane fizice si/sau juridice ai bugetului local;
 • asigurarea relatiilor de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, compartimente;
 • colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă la Consiliul Local;
 • urmarește încasarea veniturilor fiscale și nefiscale în termenul de prescriptie și stabileste masuri de recuperare a debitelor în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
 • însușirea permanenta a legislatiei fiscale aparute și punerea în aplicare a acesteia
 • rezolva corespondenta primita și raspunde de modul de rezolvarea a acesteia
 • emite și inregistreaza somatiile si titlurile executorii si atribuie  numere la dosarele de executare
 • ține evidenta  si raspunde de dosarele de executare silita
 • întocmeste dosare pentru debitele primite spre executare de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea si debitarea amenzilor, despagubirilor, imputatiilor si a altor venituri primite de la alte organe a caror executare se face prin acest compartiment;
 • colecteaza informatii de la institutiile abilitate si intocmeste dosarele pentru instantele de judecata pentru preschimbarea amenzilor in munca in folosul comunitatii, pe care le inainteaza compartimentului juridic;
 • participa la   inspectiile fiscale;
 • întocmirea notelor de constatare  a  inspectiilor fiscale, stabileste diferente de plata si accesorii  ale acestora conform prevederilor legale
 • poarta responsabilitatea pentru constatarile inscrise in actul de control;
 • Sanctioneaza potrivit legii fapltele constatate si dispune masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la legislatia fiscala
 • calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;
 • ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;
 • deplasarea pe teren cu decizii de impunere, somatii de plata, etc
 • întocmirea plicurilor si a confirmarilor de primire
 • identificarea resurselor financiare in vederea intocmirii actelor de poprire;
 • întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi disponibilităţiile băneşti realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
 • analizeaza, verifica si prezinta conducerii institutiei, in limita competentelor, propuneri in legatura cu acordarea de amanare, esalonari, reduceri, scutiri, restituiri de impozite, taxe si majorari de intarziere cu avizul serviciilor de specialitate;
 • face propuneri motivate in vederea solutionarii contestatiilor depuse în urma executarii silite;
 • întocmeste procesele verbale de afisare a comunicarilor si publicatiilor de vanzare, provenite de la instantele de judecata, executori judecatoresti, executori bancari
 • face propuneri si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea,  impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita în termen obligatiile fiscale ;
 • urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documentele întocmite
 • raspunde de bunurile aflate în gestiunea sa
 • arhivează şi raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente specific activitaţii de urmarire si executare silita
 • asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară şi a politicii privind securitatea fizica;
 • urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • nu paraseşte locul de munca fara să anunţe seful ierarhic superior
 • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

Bibliografie Consilier Impozite și Taxe

2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare;

b) Condiţii specifice :

–  studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă de licenţa, sau echivalentă în domeniul economic

–  fără vechime în specialitatea studiilor

Atribuţiile  prevăzute în fişa postului sunt următoarele

 • Preluarea declaraţiilor de impunere
 • Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate
 • Intocmirea referatelor de specialitate
 • Introduce in baza de date a institutiei actele de impunere, de modificare a masei impozabile si de scoaterea din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile si raspunde de oportunitatea, încadrarea in timp si legalitatea acestora;
 • Verificarea debitelor, scaderilor, accesoriilor, amenziilor, in cazul persoanelor fizice
 • Centralizează şi verifică Declaraţiile fiscale privind stabilirea altor taxe locale stabilite în sarcina persoanelor fizice, în conformitate cu Hotărarile consiliului local, realizează evidenţa acestora, calculează debitele aferente precum şi majorările de întarziere pentru debitele neîcasate
 • Intocmirea referatelor cu propuneri;
 • Insusirea permanenta a legislatiei aparute si punerea in aplicare a acesteia
 • Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;
 • Cooperează cu compartimentul de urmarire recuperare debite  precum si cu alte servicii din cadrul Primariei mun. Săcele  în vederea recupererii debitelor de la persoanele fizice;
 • Constata contraventiile şi infractiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri, conform legislaţiei în vigoare;
 • Analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemei deosebite constatate, luand sau propunand măsurile care se impun;
 • Verifică periodic baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru remedierea situaţiei
 • Analizeaza şi prezintă organelor competente propuneri în legatură cu acordarea de amânari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de întarziere;
 • Verifica persoanele fizice din punct de vedere al încadrarii în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza caruia au fost aprobate;
 • Analizează, solutioneaza şi operează în baza de date a cererilor de scutire de la plata a impozitelor şi taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Analizeaza şi soluţionează cererile contribuabililor persoane fizice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local;
 • Analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice şi întocmeşte certificatele fiscale în cazul persoanelor fizice
 • Stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale ale impozitelor datorate;
 • Intocmirea proceselor verbale de impunere, a deciziilor de impunere, instiinţarilor de plata;
 • Intocmeşte şi răspunde de închidere/deschidere an fiscal
 • Participă la realizarea activitatii de control a persoanelor fizice in vederea verificarii datelor din declaraţiile fiscale cu cele din teren
 • Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere
 • Participă si realizează inventarierea masei impozabile
 • Intocmirea plicurilor si confirmărilor de primire;
 • Face propuneri şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silită a unitaţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale ;
 • Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Săcele;
 • Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • Raspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor , informaţiilor, masurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 • Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa
 • Arhivează şi raspunde de pastrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Intocmeste procedurile operationale, reviziile acestora si documentele ce-i revin in vederea implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial
 • Asigurarea relaţiilor de comunicare şi fluidizare a informaţiilor între direcţii, servicii, compartimente;
 • Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă in Consiliul Local;
 • Pastreaza confidenţialitatea informaţiilor gestionate şi răspunde pentru legalitatea acţiunilor intreprinse
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici;
 • Participa la desfăşurarea activitaţilor de protecţie civilă;
 • Nu paraseşte locul de munca fară să anunţe şeful ierarhic superior

  Bibliografie Inspector Impozite și Taxe

3. Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Biroului Urbanism

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare

b) Condiţii specifice

–  studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

–  fară vechime

Atribuţiile  prevăzute în fişa postului sunt următoarele

 • Verificarea operativă privind respectarea structurii şi continutul documentelor /documentatiilor prezentate de solicitanți în vederea înregistrării, și înregistrarea acestora după caz;
 • Intocmește și evaluează documentațiile specifice activității, respectând termenii legali și procesele, procedurile și regulamentele în vigoare.
 • Aplică regulamentele locale de urbanism și reglementările prevazute în documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Participă la toate activitațile organizate de primărie în domeniul de activitate;
 • Ține evidența corespondenței repartizate și o îndosariază conform legii arhivării după soluționarea în termen a acesteia;
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

Bibliografie  Referent Biroul Urbanism 

Concursul constă în următoarele etape:

–  selecţia dosarelor

– proba scrisă se va susţine în data de 18.05.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piaţa Libertaţii nr.17,

– interviul se va susţine în data de 20.05.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piaţa Libertătii nr.17

Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cărierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 16.04.2021-05.05.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din Str.Piaţa Libertaţii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să                ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni   anterior   derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele: [email protected]

Declarația GDPR;

Declarație pe propria răspundere;

Opis documente de concurs;

Investițiile private se înmulțesc la Săcele, dar administrația bate pasul pe loc

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia