Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele organizează concurs pentru funcția contractuală de Medic Specialist – Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară

Primăria Municipiului Săcele organizează concurs pentru funcția contractuală de Medic Specialist – Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

1.Medic specialist – 1 post la Compartimentul de Asistenţă  Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

   2)  Condiţii specifice :

–  diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic  specialist în

specialitatea medicină de familie sau pediatrie generală, drept de liberă practică;

– vechime în  profesie minimum   3   ani;

b) Durata timpului de munca: 7ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 35/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfașurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  07.03.2023 și pană la  data limită  20.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba scrisă în data de 29.03.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Notă: După afişarea rezultatelor obţinute, după caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – în original
 8. h) curriculum vitae, model comun european.
 9. i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare- în original
 10. j) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs –în original;
 11. k) aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în urma unei evaluări psihologice organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, care să ateste pentru candidat că este apt din punct de vedere psihologic pentru postul de medic primar;

Avizele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – in original;

Copiile actelor  prevăzute lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primăriei Municipiului Săcele,  mun. Săcele, str. Piața Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunț  în perioada  07.03.2023 și pană la  data limită  20.03.2023, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia / tematica  pentru postul pentru care se organizeaza  concursul/examenul  sunt anexate prezentului.

1.Constituţia României, republicată,

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2001;

 1. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 2. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 3. Esenţialul în Pediatrie-Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Amaltea, ediţia 2001;
 4. Diagnostic şi tratament în practica medicală, L.Tierney, S.J.McPhee, M.A.Papadakis, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, ediţia 2001;
 5. Ghid de practică medicală, vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 1999;
 6. Ghid de practică medicală, vol.II, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 2001;
 7. Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor;
 10. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea cabinetelor medicale şcolare);
 11. Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 12. Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 13. Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
 14. Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților /instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

TEMATICA

  

 1. Afecţiuni respiratorii : infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita, pneumoniile, astmul bronşic, tuberculoza pulmonară
 2. Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, endocarditele
 3. Afecţuni digestive: gastritele acute şi cronice, ulcerul gastroduodenal, hepatitele acute şi cronice, colecistitele, litiaza biliară.
 4. Afecţiuni renale: infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală.
 5. Afecţiuni reumatice: poliartrita reumatoidă, reumatismul articular acut.
 6. Afecţiuni metabolice: diabetul zaharat, obezitatea.
 7. Afecţiuni hematologice: sindromul anemic, anemia feriprivă, clasificarea anemiilor, leukemia limfoblastica, leucemia mieloidă, coagulopatiile.
 8. Afecţuni endocrine: hipertiroidia, hipotiroidia, spasmofilia, tetania
 9. Afecţiuni neurologice: cefaleea,cnevralgia de trigemen, cmeningitele, epilepsia.
 10. Afecţiuni dermatologice: dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate, dermatitele infecţioase
 11. Afecţiuni O.R.L.: anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele.
 12. Afecţiuni oftalmologice: traumatismele ochiului, ochiul roşu.
 13. Afecţiuni ginecologice: tulburări menstruale.
 14. Puericultura: alimentaţia copilului, dezvoltarea somatică şi psihică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil.
 15. Boli infecţioase: rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu transmitere sexual
 16. Diagnosticul de sănătate
 17. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane: etapa de copil preşcolar, etapa de şcolar mic, pubertatea, adolescenţa.
 18. Activitatea preventivă în medicina de familie/ şcolară
 19. Cunoştinţe profesionale necesare pentru îndeplinirea activităţilor/ atribuţiilor la locul de muncă (cabinet medical şcolar) – conform legislaţiei (vezi bibliografia)

Electrica a închis definitiv de la 1 martie punctul de lucru de la Săcele – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia