Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele caută referent Compartimentul Monitorizare Activităţi Romi

Primăria Municipiului Săcele caută referent Compartimentul Monitorizare Activităţi Romi

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului după cum urmează:

Compartimentul Monitorizare Activităţi Romi-Referent, treaptă profesională IA

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 dinHotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:

b) Condiţii specifice :
– studii generale sau medii, absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor: 5 ani
– cunoştinte operare pe calculator, nivel mediu
Examenul/Concursul constă în următoarele etape :
– selecţia dosarelor
– proba scrisă se va susţine în data de 02.08.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei
Municipiului Săcele ,
– interviul se va susţine în data de 04.08 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului
Săcele conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
– copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
-curriculum vitae

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply