Home / Actual / Loc de muncă disponibil în cadrul Compartimentului Control Managerial al Primăriei Săcele

Loc de muncă disponibil în cadrul Compartimentului Control Managerial al Primăriei Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de executie astfel:

1) Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Managerial

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu  modificarile si completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă in stiinte economice sau stiinte juridice

 – vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

-Asigură organizarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea și menținerea sistemului de control intern managerial;

-Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al entității, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia;

-Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;

 -Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;

-Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

-Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

 -Supune aprobării conducătorului entității programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al entității;

-Întocmește registrul riscurilor, propune spre aprobare lista cu membrii comisiei de monitorizare a riscurilor;

-Urmăreste realizarea și asigură actualizarea programului de control intern/managerial ori de cate ori este nevoie;

-Coordonează și îndrumă direcțiile/serviciile/birourile și compartimentele din cadrul entității în vederea elaborării procedurilor formalizate ,în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficiență a obiectivelor entității;

 -Analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare conducătorului entității;

-Stabilește codificarea procedurilor de sistem/operaționale potrivit Listei codurilor de identificare ale procedurilor de sistem/operaționale aferente domeniilor de activitate ale Primăriei municipiului Săcele;

-Prezintă conducătorului entității, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică intreprinse, precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;

-Monitorizează, coordonează și îndrumă activitățile privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial in toate direcțiile/serviciile/birourile/compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Săcele;

Coordonează, monitorizează și analizează acțiunile specific fiecărui standard, de control intern/managerial necesare implementării lor în cadrul tuturor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Săcele;

-Întocmește situațiile și rapoartele privind stadiul de implementare a standardelor de control intern /managerial;

 -Consiliază, la cerere, șefii de direcții/servicii/birouri și compartimente privind actele normative care au legătură cu activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial, managementul calității în cadrul Primăriei municipiului Săcele;

-Pregătește, analizează și actualizează planul anual al managementului calității

-Coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor

 -Colaborează cu toate compartimentele entității în vederea îmbunătățirii contiunue a sistemului de management al calității;

-Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de conducătorul entității;

 -Asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

-Asigură și răspunde tuturor solicitărilor Primarului pe domeniul de management al calității

 -Aduce la cunoştinţă pe cale ierarhică orice neregulă, abatere, anomalie constatată pe linie de managementul calităţii;

– Respectă legislatia şi reglementările legale în vigoare aplicabile activităţilor desfasurate;

 – Implementează, menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management al calitatii în cadrul Primariei Municipiului Sacele

-Răspunde de atingerea obiectivelor activităţilor desfasurate;

  -Răspunde de cunoaşterea politicii şi a obiectivelor strategice ale Primariei;

-Comunică angajamentul, politica şi obiectivele SMIC, respectiv asigură instruirea pe această linie a personalului;

 -Răspunde de relaţia cu organismele de reglementare în domeniul calitatii şi cu organismul de certificare;

 -Coordonează activitatea de proiectare, elaborare, documentare şi implementare a Sistemului de management al Calitatii;

-Răspunde de stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea proceselor necesare SMI;

 -Verifică si actualizeaza documentele SMIC

 -Completează şi menţine înregistrările specifice SMIC;

 -Retrage, arhivează, distruge documentele SMIC perimate;

-Respectă prevederile documentaţiei SMIC:procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL); instrucţiunile de lucru (IL), fişele de proces (FP);

-Colaborează cu compartimentele funcţionale şi de producţie din cadrul primariei în vederea întocmirii procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;

-Răspunde tuturor solicitărilor provenite pe linie de management  al calitatii

 -Participă la actualizarea structurii organizatorice a SMIC;

 -Planifică etapele anuale ale SMIC;

-Elaborează programul anual de desfăşurare al auditurilor interne şi îl supune aprobării Primarului;

-Planifică auditul intern şi anunţă departamentele ce urmează să fie auditate;

 -Răspunde de efectuarea auditurilor interne;

 -Conduce auditurile interne ale SMIC şi asigură toate condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora

-Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;

-Participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor pe linie de managementul calităţii;

-Urmareşte finalizarea acţiunilor preventive si corective stabilite;

– Analizează sesizările, care privesc domeniul de activitate specific şi poate propune acţiunile corective necesare.

-Elaborează chestionarul privind satisfacţia cetatenilor;

 -Participă la activitatea de măsurare a satisfacţiei cetatenilor;

-Colectează chestionarele completate;

-Analizează rezultatele obţinute în urma măsurarii satisfacţiei cetatenilor;

-Elaborează raportul privind masurarea satisfactiei cetatenilor;

 -Prezintă raportul privind masurarea satisfactiei cetatenilor în sedinţa de analiză a managementului.

Participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii;

 – Elaborează Raportul privind funcţionarea SMC;

-Prezintă Managementului de vârf Raportul privind functionarea sistemului la şedinţa de analiză a managementului privind SMC; Elaborează PV de analiza a managentului;

-Urmăreşte finalizarea deciziilor luate în Şedinţele de analiză a managementului privind SMC.

-Coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului al calitatii;

 -Stabileşte necesarul de instruire în domeniul SMC, propune programe de instruire şi urmăreşte eficacitatea  acestora;

-Realizeaza instruirea personalului privind SMC, documentatie si standard de referinta, cel puţin o dată pe an (sau ori de câte este nevoie)

 -Monitorizeaza si respecta prevederile Regulamentului UE nr.679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor insituției în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;

– Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE nr.679/2016;

-Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

-Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul UE nr.679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

-Elaborează anual un raport al activităților DPO;

 -Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformității întreprinde următoarele:

                    ➢ colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare;

                    ➢ analizeaza și verifica conformitatea operațiunilor de prelucrare;

                    ➢ informeaza, consiliaza și emite recomandări Primarului Municipiului Sacele;

                    ➢ ofera consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și să monitorizeze funcționarea acesteia;

 • Să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să-și asume rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspecte legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune;
 • Să prioritizeze activitățile și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;
 • Elaborează inventare și deține un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul Primăriei Municipiului Sacele responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Orice altă activitate ce derivă din aplicarea Regulamentului UE nr.679/2016 și legislația specific în vigoare
 • Păstrează secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul uniunii sau dreptul intern;
 • Este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

Bibliografie Compartiment Managerial

 2)  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investitii

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din

OUG 57/2019 privind codul administrativ cu  modificarile si completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti.
 • fara vechime in specialitatea studiilor

 Atributiile postului prevazute in fisa postului sunt după cum urmează:

 • Culegerea de informații și primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în lista de investiții a cheltuielilor de capital;
 • Deschiderea finanțării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a asigura încadrarea în alocațiile aprobate;
 • Întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepția celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant;
 • Analiza documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru avizarea și aprobarea acestora;
 • Înscrierea în programul de investiții a cheltuielilor de capital, care întrunesc condițiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Participă la implementarea proiectelor care au obţinut finanţare nerambursabilă internă/externă;
 • Înainte de solicitarea făcută compartimentului licitații și achiziții se verifică dacă este asigurată sursa de finanțare și că amplasamentul pe care se dorește realizarea obiectivului propus este în domeniul public sau privat al municipiului Săcele;
 • Solicită compartimentului licitații și achiziții publice atribuirea contractelor de produse, servicii și lucrări;
 • Urmăreşte derularea contractelor repartizate cantitativ, calitativ si valoric;
 • Ţine legătura cu constructorul și dirigintele de şantier în cadrul comandamentelor săptămânale care privesc lucrările de investiţii urmărite.
 • Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • Participă la verificarea calitaţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice;
 • Organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, pentru predarea obiectivelor în exploatare;
 • Face parte din comisiile de recepție parțială la terminarea lucrărilor si recepţie finală a lucrărilor, coordonate de biroul investiții;
 • Pregăteşte toate documentele legate de recepţia lucrărilor, emite procese verbale de recepţie parţiale, la terminarea lucrărilor şi finale, verifică şi deblochează garanţia de bună execuţie, emite ordine de începere şi de încetare a lucrărilor pentru contractele în derulare, verifică valabilitatea contractelor;
 • Verificarea pe teren a lucrărilor excecutate de prestatori în vederea avizării situațiilor de plată;
 • Verificarea aplicării corecte a prețurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziție de la prestatori;
 • Centralizarea situațiior de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost exeutate;
 • Înregistrarea facturilor spre decontare la serviciul Contabilitate;
 • Elaborează răspunsuri in vederea soluţionării in termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 •  Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Participare  la seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar ;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 •  Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 •  Soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programe anuale;

Bibliografie Investiții: 

Concursul constă în următoarele etape:

 –  selecţia dosarelor

 – proba scrisă se va susţine în data de 14.09.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str. Piaţa Libertaţii nr.17,

  – interviul se va susţine în data de 16.09.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str. Piaţa Libertătii nr.17

 Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 11.08.2021-30.08.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din str. Piaţa Libertaţii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Comp. Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere-tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

NOTĂ: 

Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia