Home / Actual / Joburi oferite de Primăria Municipiului Săcele

Joburi oferite de Primăria Municipiului Săcele

Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății, nr.17, organizează concurs pentru următoare funcții contractuale:

  CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL

1)ADMINISTRATOR, treapta profesionala II – 1 Post

a) Condiţii specifice :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime minim 2 ani;
 • abilităti de comunicare;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Bibliografie Administrator:

 1. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**);
 2. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicată cu modificarile si completarile ulterioare Codul muncii;
 3. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

2) PERSONAL DE ÎNTREȚINERE – 1 post

 1. a) Condiţii specifice  de participare:
 • Studii medii,absolvite cu diplomă de bacalaureat, şcoală  profesională sau generale;
 • Curs calificare profesionala  pentru meseria de instalator tehnico- sanitar si gaze;
 • vechime minim 1 an;

Notă: Sunt exceptate  de la obligatia certificatului de absolvire  a cursului de calificare profesionala  care fac dovada ca au cel putin 1 an vechime in aceasta acrivitate;

3) MUNCITOR  NECALIFICAT –  INGRIJITOR  – 2 POSTURI

a) Condiţii specifice de participare:

 • Studii medii   absolvite  cu   diplomă de bacalaureat scoală profesională sau generale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;
 • Abilități de comunicare;
 • Experiența de lucru în aceasta activitate;

4) PERSONAL  SPECIALIZAT  IT – 1 POST

 1. a) Condiţii specifice de participare:
 • Studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime  minim 1 an;
 • abilităţi de comunicare;

5) CONTABIL – 1 POST:

 1. a) Condiţii specifice de participare:
 • studii universitare  superioare absolvite cu diplomă de licenţa, respectiv studii superioare de  lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă;
 • vechime minim 3 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator- nivel mediu;

Bibliografie CONTABIL:

 1. Legea  nr.  82/ 24.12.1991  Legea Contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2.  Ordin 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3.  Ordin nr. 616 din 19.05.2006 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de complectare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul  2006, precum si modelele acestora;
 4.  Ordinul nr. 1792/ 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor  institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5.  Legea nr. 273/ 29.06.2006  Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6.  Legea nr.477/2004 Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice;
 7.  Legea nr. 53/2003 Codul Muncii –cu modificarile si completarile ulterioare;
 8.  Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administraţiei publice locale;

6) AGENTI  PAZA – 2 POSTURI

 1. b) Condiţii specifice  de participare:
 • Studii  medii   absolvite  cu   diplomă de bacalaureat şcoala profesională sau generale;
 • Să fie atestat profesional conform Legii nr,333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Sunt exceptate de la obligaţia certificatului de absolvire a cursului de calificare  profesională persoanele   care deţin un certificat de competenţă  profesioanală, dobândit potrivit legii şi care fac dovada  că au cel puţin 1 an vechime în această activitate;

Bibliografie AGENT PAZĂ:

 1. Legea Nr.333 DIN 8 IULIE 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*);
 2.  Hotărâre nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

Concursul posturilor constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă  se va susţine în data 25.04.2016 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • proba practica 26.04.2016 ora 12:00;
 • interviul se va susţine în data de 27.04.2016 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conditii generale  de participare :candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane. Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei sau de pe website-ul Primăriei Municipiului Săcele.

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1) ȘEF SERVICIUL ADMINISTRATIV-1 POST

 1. b) Condiţii specifice de participare:
 • Studii superioare tehnice /ingineresti ,absolvite  cu diplomă de licenta.
 • minim 2 ani vechime;

Bibliografie:

1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

–  Cap. I – Contractul individual de muncă;

–  Cap.II – Executarea contractului individual de muncă;

–  Cap.III – Modificarea contractului individual de muncă;

–  Cap. IV-  Răspunderea disciplinară;

2.  Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, modificarile si completarile ulterioare;

3. Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004;

4. Legea 51/2006(*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice;

2) MUNCITOR CALIFICAT ELECTROMECANIC, tr. I- 1 post

 1. b) Condiţii specifice  de participare:
 • Studii liceale absolvite  cu  sau fara diplomă de bacalaureat sau şcoală  profesională
 • Curs calificare de profil electromecanic, electrician exploatare medie şi joasă tensiune;
 • vechime minim 3 ani sau şcoală profesională;

3) MUNCITOR NECALIFICAT –  Îngrijitor  – 3 posturi

b) Condiţii specifice  de participare:

 • Studii generale sau medii;

4) Muncitor sofer   – 1 post

 1. b) Condiţii specifice de participare:
 • Studii  liceale ,absolvite  cu sau fara  diplomă de bacalaureat;
 • vechime/experienta   3-5 ani;
 • permis de conducere  categoria  B,C,E;

5) MUNCITOR CALIFICAT – Întreținere tr.I- 1 post

 1. b) Condiţii specifice de participare:
  • Studii medii sau liceale ,absolvite cu sau fara  diplomă de bacalaureat sau şcoală  profesională;
  • vechime – 2 ani;

6) MUNCITOR NECALIFICAT  -4 posturi

 1. b) Condiţii specifice  de participare:
 • Studii generale sau medii;

7) INSPECTOR, tr.IA- 1 post

 1. b) Condiţii specifice de participare:
 • Studii superioare ,absolvite cu diplomă de licență;
 • cunostinte operare calculator;

Bibliografie INSPECTOR,  1A:

1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • I – Contractul individual de muncă;
 • II – Executarea contractului individual de muncă;
 • III – Modificarea contractului individual de muncă;
 • IV- Raspunderea disciplinară;

2. Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, modificarile si completarile ulterioare;

3. Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004;

4. Legea 51/2006(*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata prin HG.nr.1027/2014

  Concursul  posturilor de mai sus constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă  se va susţine în data 25.04.2016 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • proba practica se va susţine în data de 26.04.2016 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 27.04.2016 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane. Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply