Home / Actual / Job disponibil la Primăria Municipiului Săcele. Iată detaliile!

Job disponibil la Primăria Municipiului Săcele. Iată detaliile!

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

1) SEF BIROU, treapta IA-1 post –  BIROUL FOND LOCATIV, SPATII CU ALTE DESTINATII  

  1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:
  2. b) Condiţii specifice :

   – studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul tehnic, economic sau administrativ

   – vechime în specialitatea studiilor: 5 ani

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

  • selecţia dosarelor
  • proba scrisă se va susţine în data de 18.09.2017 la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
  • interviul se va susţine în data de 20.09.2017 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

             Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

       – cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice

       – copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

        – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

        – copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor

        – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

         – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

         – curriculum vitae si dosar plic.

       Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

        Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele. Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie:

1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

       –   Cap. I – Contractul individual de munca

       –   Cap.II – Executarea contractului individual de munca

       –   Cap.III – Modificarea contractului individual de munca

       –   Cap. IV-  Raspunderea disciplinara

2. Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Codul de conduita al personalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004.

4. Legea  nr. 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari.

7. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicata cu modificarile si   completarile ulterioare.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply