Home / Actual / Job disponibil la Primăria Municipiului Săcele

Job disponibil la Primăria Municipiului Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

 SEF BIROU ADMINISTRATIV – 1 POST

 1. a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

 1. b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii superioare economice,  absolvite  cu diplomă de licenta.

       –  minim 2 ani vechime

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisa se va susţine în data de  02.2020  la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piata Libertatii nr.17
 • interviul se va susţine în data de 02.2020 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piata Libertatii nr.17

             Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane.

             Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografie

 1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea 51/2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice
 3. Legea 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
 4. Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor  cu modificari si completari
 5. Legea nr.211/2011privind regimul deşeurilor cu modificarile si completari.
 6. HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
 7. Constitutia Romaniei
 8. U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

MAPEI – unul dintre liderii mondiali în producția de materiale de construcții și-a început activitatea în parcul industrial Electroprecizia

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia