Home / Actual / Consilierii săceleni se întâlnesc pe 27 iunie în şedinţa ordinară

Consilierii săceleni se întâlnesc pe 27 iunie în şedinţa ordinară

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, in data de 27 iunie, orele 16.00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Ionel PAVELUC – iniţiator consilier local CRISTIAN BIAN PANAIT;
 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de la schi sărituri, care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale în anul competițional 2018- iniţiatori consilieri locali GHEORGHE STOEA, CRISTIAN BIAN PANAIT și BOGDAN MOTOC;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 130.000 lei  și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către Stoia Iulian Mircea – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, completarea  Caietului de sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Săcele prin Concesiune și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115687 al localității Săcele, nr. cad.115687 în suprafață de 734 mp, reprezentând strada Postăvarului din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de de hotărâre privind  atestarea  apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în  intravilan, identificat în CF 113526 Săcele, sub nr.top 1954/1/2/5, în suprafață de 250 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF  107435 Săcele, sub nr.top 3479/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 22 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere – cu propunere  de  dezlipire a suprafeței  de 670  mp,  reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  1761,   topografic 1315/1/1  în suprafață de 2873  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de folosinta a clădirii aparținând  Scolii Gimnaziale nr. 4 ,,Frații Popeea”,  aflată   în domeniul public al Municipiului Săcele,  identificată în C.F. nr.115740 Săcele, nr. cadastral 115740-C2, clădire parter în suprafata de 169 mp, din ateliere școală în Sala de sport – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 158/25.07.2018 pentru aprobarea documentatiei tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioada determinata de 5 ani, a două cabinete medicale și a fisierului din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 07.2019-30.09.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL
 • Raport Siveco.
 • Informare strada Agrișelor;
 • Cerere de sponsorizare.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia