Home / Actual / Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet angajează infirmieră învățământ special

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet angajează infirmieră învățământ special

A.) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet , cu sediul în loc. Săcele, strada D.N.1A, județul Brașov, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuţie
 2. Denumirea postului: Infirmieră învățământ special, post vacant, pe perioadă nedeterminată , la structura CSEI Brădet
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: studii generale
 4. Scopul principal al postului: lucru cu copii cu dizabilități
 5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet loc Săcele D.N.1A , la secretariatul unității, tel. 0268706909, persoana de contact secretar Matache Daniela, email: [email protected]  

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): până în data de 24.10.2023, ora 12 , la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii: generale;

– cursuri acreditate care să ateste calificarea în domeniu;

– vechime: 1 an

TEMATICA DE CONCURS

 1. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 2. Drepturile persoanei cu dizabilități
 3. Comunicare infirmieră-persoana ingrijită, infirmieră-aparținător
 4. Noțiuni de prim ajutor
 5. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor; precauții adresate căii de transmitere
 6. Procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc
 7. Reguli fundamentale în utilizarea produselor de curățenie și dezinfecție
 8. Asigurarea igienei personale a persoanei ingrijite
 9. Noțiuni privind gestionarea deșeurilor menajere și a celor rezultate din activități medicale
 10. Principii de etică medicală
 11. Norme de protecția muncii și norme de protectie privind stingerea incendiilor

BIBLIOGRAFIE

1.Programul Național de pregătire a infirmierelor. Note de curs,Ed.Alma Mater,2012

 1. Atribuţiile specifice postului

3.Legea 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă

4.Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): până în 24.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei;

    – selecţia dosarelor: :26.10.2023, ora 10, la sediul instituţiei;

     -afișare rezultate selecţia dosarelor: 27.10.2023, ora 10, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 01.11. 2023, ora 9.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.11.2023
 • proba practică în data de 01.11.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 02.11.2023  
 • proba interviu în data de 01.11.2023, ora 13.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 02.11.2023
 • afişarea rezultatelor finale: 07.11.2023

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia