Home / Actual / Primăria Săcele angajează Șef birou Urbanism – Directia Urbanism și Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFPP

Primăria Săcele angajează Șef birou Urbanism – Directia Urbanism și Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFPP

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere astfel:

 1. Sef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFPP – 1 post

 Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

 1.  Conditii specifice :
 •       Studii  universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in  stiinte  economice
 •       5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea  functiei  publice de conducere vacanta
 •       Absolvent cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

 • Asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, urmareste reflectarea in evidenta  contabila a intregului proces ale executiei bugetare de venituri si cheltuieli, inregistrandu-se  cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul institutiei
 • Verifica si coordoneaza fundamentarea documentatiei privind intocmirea bugetului pe care o inainteaza ordonatorului principal de credite pentru elaborarea proiectului de buget anual,inclusive pentru proiectul de buget rectificat, conform dispozitiilor legale si a altor reglementari in domeniul fiscal – bugetar
 • Avizeaza efectuarea platilor din creditele bugetare in limita si pe structura bugetului aprobat pe baza documentelor de angajare, lichidare si ordonantare aprobate de ordonatorul principal de credite in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Analizeaza si contabilizeaza propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizeaza creditele bugetare pe capitole si titluri de cheltuieli, pe ordonantari de credite, urmarind totodata incadrarea cheltuielilor in limita si pe structura aprobata prin fila de buget a fiecarei unitati subordinate
 • Conduce direct si coordoneaza operatiunile financiare si activitatea contabila a Primariei Municipiului Sacele, in consultare/colaborare cu conducerea de nivel superior;
 • Organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient activitatii financiar – contabile a institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 • Intocmeste note justificative privind transferul de la bugetul de stat
 • Intocmeste notele de fundamentale pentru fondurile solicitate / virate prin transferuri de la bugetul de stat
 • Elaboreaza prognozele bugetare
 • Verifica intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile
 • Verifica periodic si vizeaza proiectele de operatiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv din punct de vedere al legislatiei, regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare stabilite potrivit legii, in baza Dispozitiei de primar si le inainteaza ordonatorului de credite spre aprobare
 • Informeaza asupra situatiilor deosebite, propune masuri de solutionare a acestora si urmareste rezolvarea lor
 • Avizeaza efectuarea platilor in numerar si prin virament, in lei inclusive salariile si retinerile din acestea si alte obligatii, controleaza modul cum sunt gestionate mijloacele banesti
 • Raspunde de intocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul de activitate ale serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul Local
 • Inainteaza documentatia catre ordonatortul principal de credite pentru a intocmii si supune spre aprobare in Consiliul Local, raportul trimestrial si anual de inchidere al contului de executie bugetara
 • Verifica intocmeste bilantul contabil propriu, contul de executie si detalierea cheltuielilor in structura clasificatiei bugetare, precum si toate situatiile anexa la situatiile financiare trimestriale si anuale
 • Verifica, centralizeaza si intocmeste darea de seama lunara, trimestriala si anuala precum si anexele la acestea, atat pentru institutie cat si pentru unitatile subordonate ce se include in situatiile institutiei
 • Intocmeste si evidentiaza la finele fiecarui an, restituirea sumelor necheltuite din bugetul statului pe baza conturilor de executie, inchiderea conturilor de venituri, a conturilor de cheltuieili precum, si  excedentului  bugetar, precum si declaratia privind sponsorizarile
 • Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a operarii obligatiilor fiscale in evidenta informatizata
 • Urmareste si raspunde de inregistrarea pe destinatii a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si a celor constituite din venitiurile proprii, potrivit legii
 • Asigura exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operatiunilor financiar- contabile stabilite prin dispozitie de catre conducatorul institutiei
 • Asigura inscrierea documentelor prevazute la viza de control financiar preventiv in registrul privind operatiunile prezentate la viza CFPP
 • Actualizarea fiselor de post pentru personalul din subordine in conditiile prevazute de lege
 • Intocmeste evaluarea performantelor individuale pentru personalul din subordine ;
 • Indeplineste si alte atributii date de sefii ierarhici superiori.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile.

Bibliografie:

1) Constituția României;

2) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3) O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5) Legea nr. 161/2003 privind  unele măsuri  pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor  publice, a  funcţiilor   publice  şi   în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei – Cartea I, Titlul IV, cu modificările şi completările ulterioare.
6) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7) Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8) Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal;
9)  Legea nr. 207/2015  privind  Codul  de  procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
10) Ordinul nr. 2.861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

11)  Ordinul nr.1.792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  cu modificările şi completările ulterioare;
12)  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

13) Ordinul 923/2014 pentru aprobarea <LLNK 12014     0113AZ21   0 89>Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a <LLNK 12014     0283AZ21   0123>Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
14)  Ordinul nr. 2.634/2015  privind documentele financiar – contabile;

15) Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare.

16) OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Sef birou Urbanism – Directia Urbanism – 1 post

 1. Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare.
 2. Conditii specifice :
 •  Studii  universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de licenta al ramurilor de stiinta arhitectura, urbanism, constructii.
 • 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea  functiei  publice de conducere vacanta;
 •  Absolvent cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Atributiile postului prevazute in fisa postului sunt după cum urmează:

 • Asigurarea coordonării şi controlului activităţii personalului din subordine
 • Asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizatiilor de construire / desfiintare, certificatelor de urbanism;
 • Verificarea operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea dupa caz a documentatiilor necorespunzatoare (in termen de maxim 5 zile de la inregistrarea cererii);
 • Intocmește și evaluează documentațiile specifice activității, respectând termenii legali și procesele, procedurile și regulamentele în vigoare. Aplică regulamentele locale de urbanism și reglementările prevazute în documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrarilor, pentru conastatarea îndeplinirii tuturor cerințelor și condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism precum și a condițiilor cuprinse în avizele obținute de solicitant;
 • Redactarea și prezentarea pentru semnare a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare;
 • verifică respectarea proiectului tehnic în vederea eliberării certificatului de atestare a edificării construcției;
 • Participă ș pregătește ședințele stabilite conform activității.
 • Întocmește rapoarte pe care le înaintează Comisiei de Urbanism, apoi Consiliului Local spre analiză și dezbatere, întocmește proiecte de hotărâre privind aprobarea PUD, PUZ, precum și pentru alte activități care țin de compartiment, redactează hotărârile de consiliu local aferente compartimentului;
 • Participă la toate activitațile organizate de primărie în domeniul de activitate;
 • Ține evidența corespondenței repartizate și o îndosariază conform legii arhivării după soluționarea în termen a acesteia;
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Urmărește asigurarea disciplinei în construcții;

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, – Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul 233/2016 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
 9. Hotărîrea 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele II-III;
 11. Hotărâre nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

Concursul constă în următoarele etape:

 •   selecţia dosarelor
 •  proba scrisă se va susţine în data de 18.01.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piaţa Libertaţii nr.17,
 •  interviul stabilit ulterior probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piaţa Libertătii nr.17

Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe săptămână.  

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – h) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 17.12.2021 – 05.01.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din str. Piaţa Libertaţii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Comp. Resurse Umane. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
formularul de înscriere-tip;
curriculum vitae,  modelul comun european;

 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor  de  studii,  certificatelor  şi  altor  documente  care  atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
 •  adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documente necesare înscriere concurs

NOTĂ: 

Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografiile se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia