Home / Actual / Primăria Săcele angajează inspector, clasa I, grad asistent/debutant pentru Urbansm și Investiții

Primăria Săcele angajează inspector, clasa I, grad asistent/debutant pentru Urbansm și Investiții

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, județul BRAŞOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data de publicare a anunțului: 12.05.2023

Funcțiile publice scoase la concurs:

– Inspector, clasa I, grad asistent, BIROU URBANISM – 546854

– Inspector, clasa I, grad debutant, BIROU INVESTIŢII – 174360

– Inspector, clasa I, grad asistent, BIROU INVESTIŢII – 424386

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 15.06.2023 10:00, Primăria Municipiului Spcele Str. Piața Libertății nr.17

Perioada de depunere a dosarelor 12.05.2023 – 31.05.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 546854 – Clasa I, Grad asistent, BIROU URBANISM

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată; cu tematica : Autorizarea executării construcţiilor conform Legii nr.50/1991 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu tematica: Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform Ordinului nr.839/2009
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu tematica:  Amenajarea teritoriului şi urbanismul conform Legii nr.350/2001
 7. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  cu tematica: Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; conform Ordinului nr.233/2016
 8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu tematica: Calitatea în construcţii conform Legii nr.10/1995 Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; cu tematica : Aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  conform Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994
 9. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu tematica: Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism conform Ordinului nr.2701/2010
 10. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu tematica:  Transparența decizională în administrația publică, conform Legii nr.52/2003

 

Pentru Inspector – 174360 – Clasa I, Grad debutant, BIROU INVESTIŢII

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,  cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform Legii nr.50/1991
 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica : Calitatea în construcţii conform Legii nr.10/1995
 7. HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice conform HG.nr.907/2016
 8. HG nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, conform HG nr.540/2000
 9. HG nr.343/2017 , privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora conform HG nr.343/2017

Pentru Inspector – 424386 – Clasa I, Grad asistent, BIROU INVESTIŢII

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica:  Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform Legii nr.50/1991
 6. 6.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Calitatea în construcţii conform Legii nr.10/1995;
 7. HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice conform HG.nr.907/2016
 8. HG nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, conform HG nr.540/2000
 9. HG nr.343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica : Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora conform HG nr.343/2017

Persoane de contact:

Posedaru Monica, Referent, 0786115503, [email protected]

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia