Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele angajează Bibliotecar – Compartiment Biblioteca – 1 post

Primăria Municipiului Săcele angajează Bibliotecar – Compartiment Biblioteca – 1 post

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele de 

(1) Bibliotecar – Compartiment Biblioteca – 1 post

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
2) Condiţii specifice de participare: – Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, – Vechime în muncă minim 5 ani
b) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,
c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată
d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:
1) Depunere dosare de înscriere: în perioada 20.05.2024 și pană la data limită 31.05.2024, ora 15.30;
2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;
3) probă scrisa în data de 12.06.2024 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele
4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Săcele
Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, (conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila,
adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certidfixcatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii) – în original
h) curriculum vitae, model comun european.
Copiile de pe actele prevazute la lit.b), c), d),e) precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea ,, conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Săcele, mun. Săcele, str. Piata Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului în perioada 20.05.2024 și pană la data 31.05.2024, ora 15.30.
Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 /0786115503 la Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.
Bibliografia și tematica pentru postul pentru care se organizează concursul/examenul sunt afisate la avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia