Home / Actual / Job-uri disponibile la Primăria Săcele: Inspector și Referent

Job-uri disponibile la Primăria Săcele: Inspector și Referent

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel:

 •  Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serv. Impozite si Taxe Locale

 a) Condiţiile de participare  a) candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

 1. b) Conditii specifice  conform art. 386 lit adin OUG 57/2019:

          – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul   stiinte economice

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • Preluarea declaraţiilor de impunere
 • Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate
 • Intocmirea referatelor de specialitate
 • Introduce in baza de date a institutiei actele de impunere, de modificare a masei impozabile si de scoaterea din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile si raspunde de oportunitatea, incadrarea in timp si legalitatea acestora;
 • Verificarea debitelor, scaderilor, accesoriilor, amenziilor , in cazul persoanelor fizice
 • Centralizeaza si verifica Declaratiile fiscale privind stabilirea taxelor locale stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conformitate cu Hotararile consiliului Local, realizeaza evidenta acestora, calculeaza debitele aferente precum si majorarile de intarziere pentru debitele neicasate conform lrgislatiei in vigoare
 • Intocmirea referatelor cu propuneri;
 • Insusirea permanenta a legislatiei aparute si punerea in aplicare a acesteia
 • Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;
 • Coopereaza cu biroul de urmarire si executare silita precum si cu alte servicii din cadrul Primariei mun. Sacele in vederea recupererii debitelor de la persoanele fizice;
 • Urmarește încasarea veniturilor fiscale și nefiscale în termenul de prescriptie și stabileste masuri de recuperare a debitelor în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
 • Constata contraventiile si infractiunile din punct de vedere al obligatiilor catre bugetul local si ia masuri, conform legislatiei in vigoare;
 • Analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemei deosebite constatate, luand sau propunand masurile care se impun;
 • Verifica periodic baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru remedierea situaţiei
 • Analizeaza si prezinta organelor competente propuneri in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de intarziere;
 • Verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost aprobate;
 • Analizeaza , solutioneaza si opereaza in baza de date a cererilor de scutire de la plata a impozitelor si taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Analizeaza si solutioneaza cererile contribuabililor persoane fizice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, platite in plus sau eronat la bugetul local;
 • Analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice si intocmeste certificatele fiscal in cazul persoanelor fizice
 • Stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fata de bugetul local si calculeaza, potrivit legii, majorari de intarziere pentru neplata in termenele legale ale impozitelor datorate;
 • Intocmirea proceselor verbale de impunere, a deciziilor de impunere, instiintarilor de plata;
 • Intocmeste si raspunde de închidere/deschidere an fiscal
 • Face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor si taxelor datorate de pers. fizice
 • Realizeaza si raspunde de activitatea de control a persoanelor fizice in vederea verificarii datelor din declaratiile fiscale cu cele din teren
 • Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere
 • Participa si realizeaza inventarierea masei impozabile
 • Intocmirea plicurilor si confirmarilor de primire;
 • Face propuneri si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;
 • Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Sacele;
 • Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor , informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
 • Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa
 • Arhiveaza si raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Asigurarea relatiilor de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, compartimente;
 • Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă in Consiliul Local;
 • Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici;
 • Participa la desfasurarea activitatilor de protectie civila;

 Bibliografie

  2) Referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

 a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

     b) Conditii specifice conform art. 386 lit cdin OUG 57/2019:

         – studii  liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

  Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • întocmeste, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
 • înscriu mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă- exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva propie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale RUE 679/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • eliberează, la cerere persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite structurilor de evidență a persoanelor din cadrul SPCLEP, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români;actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate, se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul SPCLEP unde au avut ultimul domiciliu;
 • trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 • trimite structurii de stare civilă din cadrul DJCEP, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
 • întocmeste buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică sau a municipiului București;
 • dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare CNP, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de deplină securitate;
 • propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică annual structurii de stare civilă din cadrul SPCJEP;
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse-parțial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
 • primeste cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează DEPABD, în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 • primeste cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care le înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către SPCJEP în coordonarea cărora se află;
 • primeste cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentația și referatul cu propunerea de aprobare sau respingere și le înaintează SPCJEP, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere, de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;
 • primeste cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale, emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al SPCJEP;
 • înaintează SPCJEP exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă-exemplarul I;
 • sesizează imediat SPCJEP/DGEPM Bucuresti-DSC, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.
 • Efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în dosarele având ca obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
 • înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la DEPABD prin structura de stare civilă din cadrul SPCJEP;
 • transmite lunar la SPCJEP situația indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, transmit semestrial la SPCJEP situația căsătoriilor mixte;
 • operează mențiunile de deces în Registrul Electoral;
 • completează Anexa nr. 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale;
 • întocmește referat, dispoziție și stat de plată pentru sprijin financiar la constituirea familiei;
 • Asigura relatiile de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, compartimente
 • Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • Nu paraseste locul de munca fara sa anunte seful ierarhic superior

Bibliografie

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 06.06.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

       – interviul se va sustine ulterior probei scrise la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptamana

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cărierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 05.05.2022-24.05.2022 inclusiv,  la  sediul Primăriei Municipiului Săcele, din Str.Piaţa Libertaţii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele: www.municipiulsacele.ro

[/checklist]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia